*خودرو بر طرح ترکیه*

  • مزایا
  • حذف رمپ انتهای کفی به منظور برخورد نکردن با خودرو بارگیری شده .
  • ریل ها از جنس پلی آمید ضد سایش بصورت سراسری نصب شده است .
  • وزن پایین نسبت به خودرو بر طرح ایرانی .
  • فاصله مناسب پایه های تعادل از روی زمین به صورت مفصل تاشو.
Copyright © 2017 by    shahin khodro azar company   . all right reserved

design  by:   Mehdi  Deldadeh